Wzory pism prawnych:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zapytać naszych prawników o rzeczy związane z Twoim sklepem :)
0 głosów
174 wizyt
w Reklamacja towaru przez użytkownika
Wiem, że czas reklamacji: to 14 dni na ustosunkowanie się do niej, ale ile wynosi okres na wykonanie zobowiązania (naprawy, wymiany, ew. zwrotu gotówki)?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (26.7k)

Prawo konsumenckie nie określa ani w dniach, tygodniach czy miesiącach terminu, w którym sprzedawca zobowiązany jest reklamowaną rzecz wadliwą wymienić albo naprawić.

Zgodnie z art. 561 § 2 Kodeksu Cywilnego sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

W doktrynie wskazuje się, że choć pojęcie czasu rozsądnego nie jest pojęciem nowym na gruncie KC, np. odwołuje się do niego art. 760[2] § 3 KC. Jest to jednak pojęcie niedookreślone i w odniesieniu do  umowy sprzedaży całkowicie nowe. (Namysłowska M., Lubasz D. (red. nauk.), Ustawa o prawach konsumenta, WK, 2015).

Należy pamiętać, że w obowiązującej do 24 grudnia 2014 roku ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wymiana albo naprawa wadliwego towaru powinna nastąpić w odpowiednim czasie. Przy jego określaniu należało uwzględniać rodzaj towaru i cel jego nabycia. Zasady i procedury zawarte w tej ustawie stosuje się dalej do umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku.

Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że ustawodawca w art. 560 § 1 KC posługuje się określeniem niezwłocznie, tj. dla zniweczenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, czy obniżeniu ceny, proponowana wymiana lub naprawa ma być niezwłoczna i nie powodująca nadmiernych niedogodności dla kupującego.

W doktrynie wskazuje się, że taki stan rzeczy powoduje, że może powstać wątpliwość do co znaczenia wskazywanych pojęć oraz nie powinno to prowadzić do nadania pojęciu rozsądnego czasu innego znaczenia niż to, które przypisuje się pojęciu niezwłoczności w odniesieniu do uprawnień sprzedawcy. Za rozsądny czas przyjmować należy zatem krótki czas, którego ramy wyznaczać będą okoliczności danego przypadku. Rozsądny termin oznacza więc dokonanie naprawy lub wymiany wadliwej rzeczy przez sprzedawcę "(...) bez zbędnej zwłoki, w czasie, na którego ramy wpływ mają rodzaj wadliwej rzeczy i charakter wady”. Nie ma bowiem jakichkolwiek racjonalnych przesłanek przemawiających za potrzebą różnicowania czasu, w którym powinna nastąpić naprawa lub wymiana rzeczy w ramach kontruprawnień, i tym, w którym wymiana lub naprawa następuje w wyniku roszczeń zgłoszonych przez kupującego. Czas, w jakim nastąpi wymiana lub naprawa rzeczy, może zostać uzgodniony przez strony (Namysłowska M., Lubasz D. (red. nauk.), Ibidem).

Podsumowując, w każdym przypadku należy indywidualnie ustalać ten termin. Termin ten inaczej będzie liczony dla sprzedawcy, które towary sprowadza bezpośrednio z Chin, inaczej dla sprzedawcy, który nowy produkt ma w swoim magazynie.

W przypadku odstąpienia od umowy w ramach rękojmi (gdy spełnione są wszystkie warunki - wskazywana wada jest wadą istotną), uważamy, że zwrot płatności powinien zostać dokonany niezwłocznie (oczywiście, jeżeli reklamacja jest zasadna). Należy pamiętać, że sprzedawca staje się w takim wypadku dłużnikiem konsumenta i można narazić się na odsetki.

396 pytań

402 odpowiedzi

68 komentarzy

1.4k sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.


Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...